بازدید امروز : 28   
بازدید کل : 789642   

ده فرمان روش شناسی
این جلسه به راهکارهایی می پردازد که خوانش کتاب «روش شناسی علوم سیاسی» را تسهیل می کند

مبانی کلامی الگوهای مختلف حکومت دینی
در مورد حکومت دینی، بحث بر سر این است که چه کسی باید حکومت کند که بحثی کلاسیک و دارای مبانی سنتی است، حال آن که حکومت ما مدرن است

فقدان تحریر محل نزاع: در باره «اندیشه سیاسی ایرانشهری»
در خصوص اندیشه ایرانشهری، می توان گفت نه مدعا و دلیل کاملاً مشخص است، و نه نقدهایی که به آن وارد شده

همه مصاحبه ها و یادداشت ها