بازدید امروز : 42   
بازدید کل : 656164   

پیش اجلاسیه کرسی نظریه همروی
این جلسه در ۲۷ شهریور ۹۸ با حضور ناقدان محترم (دکتر توسلی، توحیدفام و نجف زاده) و داوران محترم (دکتر فیرحی، لک زایی و میرموسوی) برگزار شد

بدون متن مقدس فلسفه سیاسی ممکن نیست
گزارش ذیل حاصل کرسی نظریه پردازی توسط دکتر یزدانی مقدم با عنوان «جایگاه وحی در فلسفه سیاسی» است

دوگین، پوتین و محافظه کاران
اشتراک دوگین با محافظه کاران ایران عبارت است از: سیاست آخرالزمانی، تجدد ستیزی، اعتقاد به زوال غرب و لیبرالیسم، نقد سکولاریسم، ضرورت اتحاد شرق و سیاست حفظ وضع موجود

همه مصاحبه ها و یادداشت ها