بازدید امروز : 26   
بازدید کل : 838073   

از جماعت گرایی تا سازه انگاری

این متن خاطرات فرصت مطالعاتی در ایالات متحده (۱۳۹۵-۱۳۹۶) است

اسلام و مفهوم شرافت انسانی
کرامت در قرآن هدیه خداوند و امری تکوینی است، نه تشریعی

آسیب شناسی اعتراضات اخیر: ریشه ها، عملکرد و پیامدها
آسیب شناسی اعتراضات اخیر از سه بعد قابلیت بررسی دارد: آسیب شناسی خود این واقعه، آسیب شناسی مواضع حکومت و حاکمان، و نهایتاً آسیب شناسی تحلیلهای مربوط به این واقعه

همه مصاحبه ها و یادداشت ها