بازدید امروز : 49   
بازدید کل : 718408   

عدالت به روایت مایکل سندل
فلسفه اخلاق سندل را می توان در مواردی همچون اصول جمهوری گرایی، تقدم خیر بر حق، احیای فضیلت گرایی، حقوق بشر محلی، مبارزه با نابرابری اقتصادی و مصرف گرایی، و اخلاق پزشکی تلخیص کرد

همروی روش شناختی و روشهای ترکیبی
همروی روش شناختی مبتنی بر کثرت گرایی روش شناختی، و مرتبط با روشهای ترکیبی محسوب می شود

ناقدان دکتر فیرحی
دکتر فیرحی در گفتمان نواندیشی دینی و ادامه دهنده راه مرحوم نایینی محسوب می شود، و هم با اسلام گرایی رادیکال مرزبندی داشت هم با سکولاریسم و روشنفکری دینی

همه مصاحبه ها و یادداشت ها