بازدید امروز : 131   
بازدید کل : 703253   

همروی روش شناختی و روشهای ترکیبی
همروی روش شناختی مبتنی بر کثرت گرایی روش شناختی، و مرتبط با روشهای ترکیبی محسوب می شود

ناقدان دکتر فیرحی
دکتر فیرحی در گفتمان نواندیشی دینی و ادامه دهنده راه مرحوم نایینی محسوب می شود، و هم با اسلام گرایی رادیکال مرزبندی داشت هم با سکولاریسم و روشنفکری دینی

انتشار کتاب «بررسی و نقد متون سیاسی»
«بررسی و نقد متون سیاسی» کتاب جدید نشر کویر نگاهی نقادانه به ۲۳ کتاب و متن در حوزه اسلام و ایران دارد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها