کتابها

سالشمار تاریخ و روابط بین الملل

این کتاب که به شکل مشترک با محمود رضویان نگاشته شده، مهم ترین وقایع تاریخ و روابط بین الملل را با تآکید بر مسائل اسلام و ایران را به شکل سالشمار منظم کرده است

قم، نشر خرم، 1377

1716 مرتبه بازدید
در حال ارسال...