نقد متون سیاسی

نقد متون سیاسی (نشر طبا، 1391)

 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                    

مقدمه  13

1

بررسي و نقد قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام‌                                                       19

هرمنوتيك گادامر. 22

روش‌شناسي فوكويي.. 27

مفهوم قدرت نزد فوكو، جاحظ و ابن‌خلدون.. 39

نقد نگاه شرق‌شناسانه. 44

2

بررسي و نقد نظام سياسي و دولت در اسلام.............................................................. 51

نقاط قوت كتاب.. 56

ملاحظات روش‌شناسانه. 57

ملاحظات محتوايي.. 62

3

بررسي و نقد اسلام، سنت، دولت مدرن..................................................................... 73

ملاحظات روشي.. 77

ملاحظات محتوايي.. 89

4

بررسي و نقد هرمنوتيک، کتاب و سنت...................................................................... 95

معرفي اجمالي كتاب.. 97

نقاط قوت كتاب.. 98

ملاحظات روشي.. 99

ملاحظات محتوايي.. 100

5

بررسي و نقد سکولاريسم اسلامي............................................................................ 115

6

بررسي و نقد لائيسيته چيست؟................................................................................. 125

لائيسيته و سکولاريسم: معناي لغوي يا اصطلاحي؟. 128

تفاوت گذاري ميان فرايند تاريخي و معناي امروزين.. 132

تمييز معناي حقيقي از مطلوب.. 137

"جدايي دين از سياست" يا "جدايي نهاد دين از نهاد سياست"؟. 140

7

بررسي و نقد برخي آراي عرفي‌گرايانه شيعي............................................................. 175

مفهوم «عرفي‌گرايي». 177

گونه‌شناسي عرفي‌گرايي در اسلام. 182

به سوي نظريه همروي.. 201

8

تحزب در انديشه سياسي اسلامي............................................................................ 213

ماهيت و تعريف حزب.. 216

نوين بودن پديده حزب.. 217

«حزب» در متون و مباني ديني.. 218

نسبت دين و پديده‌هاي نوين.. 219

اجتهادات فقهي در خصوص احزاب.. 220

جهات مثبت و منفي احزاب سياسي.. 224

چشم انداز حزب در جامعه ايران.. 226

9

انديشه سياسي ملاصدرا و حـکمت سياسـي متعـاليـه                                                229

ملاصدرا و انديشيدن سياسي.. 235

اهميت انديشه سياسي صدرا 237

حكمت سياسي متعاليه؟. 239

اقتدارگرايي در انديشه سياسي صدرا 245

ملاصدرا و نظريه ولايت سياسي مجتهدان.. 247

10

محدوده ولايت....................................................................................................... 251

ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصاري.. 254

ولايت فقيه از ديدگاه آيت‌الله بروجردي.. 258

ولايت فقيه از ديدگاه آيت‌الله خويي.. 264

11

بررسي و نقد نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه............................................................... 271

الف) ماهيت ولايت و نظارت.. 283

ب) محدوده ولايت.. 284

ج) شرايط حاکم اسلامي.. 286

د) شخصي يا گروهي بودن اين مسئوليت.. 287

ﻫ) منشأ مشروعيت فقيه. 288

و) ساختار حکومت اسلامي.. 288

12

بررسي و نقد مباني انديشه سياسي در اسلام                                                             291

نقاط قوت كتاب.. 294

نقادي سرفصل درس... 295

ملاحظات صوري.. 296

ملاحظات روشي.. 297

ملاحظات محتوايي.. 302

13

بررسي و نقد جامعه‌شناسي معرفت........................................................................... 307

14

بررسي و نقد «مقدمه» روش در علوم اجتماعي: رويکردي رئاليستي                              323

15

بررسي و نقد بنيادهاي علم سياست.......................................................................... 333

نقاط قوت كتاب.. 336

ملاحظات محتوايي.. 338

16

بررسي و نقد ما چگونه ما شديم؟.............................................................................. 351

معرفي كلي كتاب.. 353

سؤال اصلي و فرضيه كتاب.. 355

روش تحقيق كتاب.. 356

ملاحظات روشي و محتوايي.. 356

17

نگاهي به فهم نظريه‌هاي سياسي............................................................................. 363

نظريه بحران.. 366

شرايط کاربرد نظريه بحران.. 368

18

بررسي و نقد نظريه‌هاي انقلاب اسلامي................................................................... 373

رهيافت‌هاي مختلف در مطالعه انقلاب اسلامي ‌ايران.. 376

1. تأكيد بر اهميت فرهنگي انقلاب.... 376

2. تأكيد بر اهميت عوامل اقتصادي و جامعه‌شناختي... 377

3. تأكيد بر عوامل روان‌شناختي... 377

4. رهيافت سياسي به انقلاب.... 378

5. رهيافت چندعلتي... 378

نقد نظريه‌هاي مربوط به پيروزي انقلاب اسلامي.. 380

1. نظريه توطئه. 380

2. نظريه مدرنيزاسيون.. 381

3. نظريه اقتصاد. 383

4. نظريه مذهب.... 384

5. نظريه استبداد. 387

6. نظريه پسامدرن.. 391

7. نظريه رهبري مذهبي... 392

نظريه رهبري مذهبي و مسئله ساختار/ كارگزار 408

19

آسيب‌شناسي علوم سياسي در ايران........................................................................ 413

الف- آسيب‌هاي مربوط به نظام سياسي – اجتماعي.. 419

ب- آسيب‌هاي مربوط به انديشمندان.. 425

۱- تحويل علوم سياسي به علوم ديگر. 425

2- ابهام ارتباط سنت و تجدد. 427

3- رضايت بخش نبودن سطح دانش سياسي اسلامي... 429

4- ابهام در بومي‌سازي... 433

5- ابهام در اسلامي‌سازي... 434

6- ناکافي بودن مطالعات بينا رشته‌اي... 436

7- بحران روش..... 437

8- آشفتگي مفاهيم.. 438

9- خودسانسوري... 440

10- مردمي نبودن زبان.. 440

11- ايدئولوژيک و سياست زده شدن علوم سياسي... 441

ج- آسيب‌هاي مربوط به دانش‌پژوهان.. 441

1- ضريب هوشي پايين... 441

2- بحران کار. 442

مروري بر سرفصلهاي رشته علوم سياسي.. 442

منابع و مآخذ  445

نمايه اشخاص.... 459

8581 مرتبه بازدید
در حال ارسال...